office@poligas.com.ua

вул. Микулинецька, 31

м. Тернопіль

46005, Україна

  • Українська
  • Русский
  • English

+38 (067) 4-833-833

Виробник поліетиленових труб та фітингів

Компанія "ТерПолімерГаз"

Виробник терморезисторних і стикових фітингів для водо і газових комунікацій

10-ий ЮВІЛЕЙНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ ,РОБІТ, ПОСЛУГ) “100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ “В 2013 РОЦІВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) “100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ УКРАИНЫ” В 2013 ГОДУUkraine and the quality of goods (works, services) “100 Best Products of UKRAINE” in 2013

100 кращих товарів України — виставка продукції, що проходить щорічно за підтримкою «Держспоживстандарту». Поставлені вимоги дають змогу учасникам самостійно оцінити свою конкурентоздатність на українському ринку, а дотримання їх сприяє подальшому виробництву високоякісної продукції (товарів, робіт, послуг), розробці та впровадженню систем управління якістю та навколишнім середовищем, поширенню досвіду підприємств та організацій, які виробляють якісну продукцію (товари, роботи, послуги) та має низку інших переваг.За підсумками конкурсу визначається краща продукція (товари, роботи, послуги) за такими номінаціями: – продукція; – роботи та послуги. Номінація «продукція» поділяється на групи: – продовольчі товари; – промислові товари для населення; – товари виробничо-технічного призначення; – вироби народних художніх промислів. Фахівці Конкурсу оцінюють продукцію (товари, роботи, послуги) з огляду на їх споживчі властивості порівняно з аналогами, які представлені на споживчому ринку України, соціальну конкурентоспроможність та доступність на українському ринку, відсутність або наявність підтверджених претензій щодо якості з боку споживачів, закупівельних організацій, контролюючих органів, наявність системи управління якістю підприємства, використання регіональної та української сировинної бази, комплектувальних виробів і матеріалів.Перемога в Конкурсі підтверджує лідерство підприємства в галузі якості. Продукція (товари, роботи, послуги), яка отримала на загальнодержавному рівні найвищі оцінки у встановлених номінаціях, та їх виробники включаються до переліку та каталогу «100 кращих товарів України» у 2013 році. Переможці Конкурсу нагороджуються цінними призами та дипломами встановленого зразка. Нагородження переможців Конкурсу проводиться в урочистій обстановці, за участі представників влади із висвітленням цієї події у ЗМІ. За результатами проведення всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» 2013року, ТОВ ” Полімерна група “Терполімергаз” визнано переможцями на регіональному етапі та Всеукраїнському конкурсі.100 лучших товаров Украины – выставка продукции проходит ежегодно при поддержке «Госпотребстандарта». Поставленные требования позволяют участникам самостоятельно оценить свою конкурентоспособность на украинском рынке, а соблюдение их способствует дальнейшему производству высококачественной продукции (товаров, работ, услуг), разработке и внедрению систем управления качеством и окружающей средой, распространению опыта предприятий и организаций, которые производят качественную продукцию (товары, работы, услуги) и имеет ряд других переваг.За итогам конкурса определяется лучшая продукция (товары, работы, услуги) по следующим номинациям: – продукция; – Работы и услуги. Номинация «продукция» подразделяется на группы: – продовольственные товары; – Промышленные товары для населения; – Товары производственно-технического назначения; – Изделия народных художественных промыслов. Специалисты Конкурса оценивают продукцию (товары, работы, услуги) с учетом их потребительские свойства по сравнению с аналогами, которые представлены на потребительском рынке Украины, социальную конкурентоспособность и доступность на украинском рынке, отсутствие или наличие подтвержденных претензий по качеству со стороны потребителей, организаций, контролирующих органов, наличие системы управления качеством предприятия, использование регионального и украинского сырьевой базы, комплектующих изделий и материалив.Перемога в Конкурсе подтверждает лидерство предприятия в области качества. Продукция (товары, работы, услуги), которая получила на общегосударственном уровне высокие оценки в установленных номинациях, и их производители включаются в перечень и каталог «100 лучших товаров Украины» в 2013 году. Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами установленного образца. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке, с участием представителей власти с освещением этого события в СМИ. По результатам проведения всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) «100 лучших товаров Украины» 2013року, ООО “Полимерная группа” Терполимергаз “признаны победителями на региональном этапе и Всеукраинском конкурсе.100 best goods of Ukraine – The exhibition, held annually with the support of “Derzhspozhyvstandard.” The requirements allow participants to self-assess their competitiveness on the Ukrainian market, and their observance promotes the production of high quality products (goods and services), development and implementation of quality management systems and the environment, the wider businesses and organizations that produce quality products (goods, works, services) and a number of other perevah.Za the competition determined the best products (goods, works, services) in the following categories: – produce; – Works and services. Nomination “product” is divided into groups: – food; – Industrial products; – Products for industrial purposes; – Products of national art crafts. Experts Contest evaluate products (goods, works, services) in terms of their consumer properties over analog represented Ukraine in the consumer market, social competitiveness and accessibility in the Ukrainian market, the absence or presence of confirmed claims of quality by consumers, organizations, regulatory authorities, a system of quality management, the use of regional and Ukrainian raw materials, components and materialiv.Peremoha in the competition confirms its leadership in enterprise quality. Goods (works, services), which received nationwide highest marks in specified categories, and their manufacturers are included in the list and catalog “100 best goods of Ukraine” in 2013. Competition Winners are awarded prizes and diplomas appropriate form. The awarding is held in a solemn ceremony attended by representatives of government coverage of this event in the media. As a result of an all-Ukrainian contest of production quality (goods and services) “100 best goods of Ukraine” 2013roku, LLC “Polymer Group” Terpolimerhaz “declared winners at the regional and national stage of the competition.